Hệ thống Scada

Hệ thống SCADA là hệ thống giám sát và thu thập dữ liệu trong công nghiệp. Hệ SCADA đã được ứng dụng phổ biến và hiệu quả trong công nghiệp (trạm xử lí nước, trạm truyền tải điện, hệ thống điều khiển quá trình), giúp con người quan sát thu thập quản lý dữ liệu và điều khiển tự động các thiết bị từ xa thông qua giao diện HMI (Human Machine Inter – face).