Hệ thống tổng đài điện thoại

Kết nối thông tin liên lạc ra bên ngoài hay trong nội bộ