Trưởng bộ phận nghiên cứu Alexa AI của Amazon bỏ việc và gia nhập Google

Mới đây, Ashwin Ram, cựu quản lý cao cấp kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu Alexa AI tại Amazon đã từ chức. Và hiện tại, ông gia nhập Google, giữ chức giám đốc AI của Google Cloud….

Mới đây, Ashwin Ram, cựu quản lý cao cấp kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu Alexa AI tại Amazon đã từ chức. Và hiện tại, ông gia nhập Google, giữ chức giám đốc AI của Google Cloud….

Mới đây, Ashwin Ram, cựu quản lý cao cấp kiêm trưởng bộ phận nghiên cứu Alexa AI tại Amazon đã từ chức. Và hiện tại, ông gia nhập Google, giữ chức giám đốc AI của Google Cloud….