Hệ thống báo cháy tự động

Hệ thống tự động phát hiện và báo cháy tự động khi có cháy xảy ra.